تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴
نمونه سوالات مصاحبه استخدامی
سوالات استخدامی آموزش و پرورش

محصولات

ترجمه مقاله اثر انگیزش شناختی- رفتاری بر مشارکت دانش آموزان – نشریه الزویر

مبلغ: 68,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 28 (5 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله درمان های جایگزین برای اوتیسم – نشریه الزویر

مبلغ: 69,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله همبستگی بین سطوح استرس در دانشجویان کارشناسی پزشکی و انگیزه آنها برای تحصیل – نشریه هینداوی

مبلغ: 57,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله اثر فرزندپروری بر شخصیت سازی نوجوانان – نشریه الزویر

مبلغ: 66,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 23 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)

ترجمه مقاله مباحث رسانه های اجتماعی در میان جوانان – نشریه الزویر

مبلغ: 71,800 تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 30 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)