تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته پزشکی

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 32
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 42
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 20