تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 29,800 تومان
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17