تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق

مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 22