تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت آموزشی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت آموزشی

مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 9,800 تومان
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 13,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 35