تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته علوم اقتصادی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم اقتصادی

مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 35
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 1976
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 39
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 42