تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته جامعه شناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته جامعه شناسی

مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 27
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 37
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 16