مقالات ترجمه شده رشته ژئوالکتریک

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژئوالکتریک
ترجمه مقاله میدان های الکترومغناطیسی ناشی از امواج درونی اقیانوسی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله میدان های الکترومغناطیسی ناشی از امواج درونی اقیانوسی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله میدان مغناطیسی ناشی از امواج دریا - نشریه وایلی

ترجمه مقاله میدان مغناطیسی ناشی از امواج دریا - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1964
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله سیستم شناسایی سریع میزان خسارت های حاصل از زمین لرزه بر پل ها

ترجمه مقاله سیستم شناسایی سریع میزان خسارت های حاصل از زمین لرزه بر پل ها

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله کاربرد رادار نفوذی به زمین برای عکس برداری از درزه های ورقه ای

دانلود ترجمه مقاله کاربرد رادار نفوذی به زمین برای عکس برداری از درزه های ورقه ای

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله پایش با مقاومت الکتریکی برای بهینه سازی فروشویی ثانویه

دانلود ترجمه مقاله پایش با مقاومت الکتریکی برای بهینه سازی فروشویی ثانویه

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل کاهش ضرایب مقاومت در طراحی بر مبنای عملکرد

دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل کاهش ضرایب مقاومت در طراحی بر مبنای عملکرد

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10