مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک نیروگاه

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی مکانیک نیروگاه
ترجمه مقاله اوزان مشترک درون گروهی در تحلیل پوششی داده ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اوزان مشترک درون گروهی در تحلیل پوششی داده ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل اکسرژی نیروگاه توربین گازی

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل اکسرژی نیروگاه توربین گازی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله مطالعه غیر احتمالی و تصادفی جریان های هارمونیک نیروگاه بادی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مطالعه غیر احتمالی و تصادفی جریان های هارمونیک نیروگاه بادی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه های برق حرارتی در آلمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه های برق حرارتی در آلمان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26