مقالات ترجمه شده رشته مهندسی هیدرولیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی هیدرولیک
ترجمه مقاله بررسی تغییرات ابعادی در حفره های تحت فشار هیدرولیک سدهای ذخیره

ترجمه مقاله بررسی تغییرات ابعادی در حفره های تحت فشار هیدرولیک سدهای ذخیره

 • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مطالعه تجربی جریان شستشوی رسوب در روزنه های بزرگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه تجربی جریان شستشوی رسوب در روزنه های بزرگ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله فرمول های عملی برای اندازه گذاری دریچه های هوا - نشریه ASCE

ترجمه مقاله فرمول های عملی برای اندازه گذاری دریچه های هوا - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تاثیر شیب های رویه سد بر جریان سد تاج دایروی - نشریه ASCE

ترجمه مقاله تاثیر شیب های رویه سد بر جریان سد تاج دایروی - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ارزیابی پاسخ گریز تحکیم یافته خطوط لوله جزئی جای گذاری شده زیردریا

ترجمه مقاله ارزیابی پاسخ گریز تحکیم یافته خطوط لوله جزئی جای گذاری شده زیردریا

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله آنالیز تحکیم همبسته برهم کنش های لوله-خاک

ترجمه مقاله آنالیز تحکیم همبسته برهم کنش های لوله-خاک

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازرسی های ایمنی و رفتار لرزه ای سدهای خاکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله فلیپ باکت بدون دفلکتور و فلیپ باکت با دفلکتور - نشریه ASCE

ترجمه مقاله فلیپ باکت بدون دفلکتور و فلیپ باکت با دفلکتور - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مدل سازی ریاضی رسوب ذرات در ته نشین کننده هیدرولیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی ریاضی رسوب ذرات در ته نشین کننده هیدرولیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله شبیه سازی عددی شکست دینامیک سدهای هسته سنگی با رویه بتنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی عددی شکست دینامیک سدهای هسته سنگی با رویه بتنی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله روش حجم محدود تصویری برای جریان آب کم عمق - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش حجم محدود تصویری برای جریان آب کم عمق - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25