تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته معماری گرایش مدیریت پروژه و ساخت

لیست مقالات ترجمه شده رشته معماری گرایش مدیریت پروژه و ساخت

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 22,800 تومان
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 44,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 9