مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
ترجمه مقاله تاثیر تمرین ورزشی بر سیر سطوح تروپونین T و I قلبی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تاثیر تمرین ورزشی بر سیر سطوح تروپونین T و I قلبی - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله سازگاری تنفسی در انواع مختلف ورزش

ترجمه مقاله سازگاری تنفسی در انواع مختلف ورزش

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله فیزیولوژی تنفسی: سازگاری با ورزش های سطح بالا

ترجمه مقاله فیزیولوژی تنفسی: سازگاری با ورزش های سطح بالا

  • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله سوخت و ساز کربوهیدرات در هنگام ورزش کردن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوخت و ساز کربوهیدرات در هنگام ورزش کردن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله تاثیرات تمرینات فیزیکی بر عملکرد های سیستم عصبی مرکزی - نشریه BMC

ترجمه مقاله تاثیرات تمرینات فیزیکی بر عملکرد های سیستم عصبی مرکزی - نشریه BMC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله تنظیم کردن حرارت بدن در طول تمرین ورزشی در گرما - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تنظیم کردن حرارت بدن در طول تمرین ورزشی در گرما - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ارتباط بین چگالی مواد معدنی استخوان و ریزعنصرهای سرم - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله ارتباط بین چگالی مواد معدنی استخوان و ریزعنصرهای سرم - نشریه Dovepress

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله وضعیت سیگار کشیدن و ورزش در ارتباط با علائم PTSD - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وضعیت سیگار کشیدن و ورزش در ارتباط با علائم PTSD - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله شدت تمرینات ورزشی و اثرات آن روی هورمون های تیروئیدی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله شدت تمرینات ورزشی و اثرات آن روی هورمون های تیروئیدی - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله محدودیت جریان خون - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله محدودیت جریان خون - نشریه Frontiersin

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 3