ترجمه مقاله اثر افزایشی مصرف رژیم غذایی پروتئین سویا بر فعالیت اکسیداسیون آنزیم اسید چرب ماهیچه اسکلتی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله اثر افزایشی مصرف رژیم غذایی پروتئین سویا بر فعالیت اکسیداسیون آنزیم اسید چرب ماهیچه اسکلتی - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر افزایشی مصرف رژیم غذایی پروتئین سویا و تمرین ورزشی بر فعالیت های اکسیداسیون آنزیم اسید چرب ماهیچه های اسکلتی و سطوح mRNA در موش
عنوان انگلیسی
Dietary soya protein intake and exercise training have an additive effect on skeletal muscle fatty acid oxidation enzyme activities and mRNA levels in rats
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2006
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8582
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم تغذیه، فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
مجله
مجله بریتانیایی تغذیه - British Journal of Nutrition
دانشگاه
آزمایشگاه های تحقیق و توسعه مواد غذایی و بهداشت، ساکاداشی، ساعیتاما، ژاپن
کلمات کلیدی
پروتئین سویا، آنزیم های اکسیداسیون اسید چرب، وزن بافت چربی، ماهیچه های اسکلتی، موش های تمرین کرده آزمایشگاهی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
جانوران
رژیم های غذایی
پروتکل آزمایشگاهی
تجزیه و تحلیل سرم
محتوای تری اسیل گلیسرول کبد
کبد و فعالیت های آنزیم های ماهیچه های اسکلتی
استخراج RNA کل و cDNA
تجزیه و تحلیل کمی real-time RT-PCR
آمار
نتایج
وزن اولیه بدن، مصرف غذا و افزایش وزن بدن
تری اسیل گلیسرول کبد و وزن بافت چربی
پارامترهای سرم
فعالیت های آنزیم اکسیداسیون اسید چرب
سطوح mRNA ماهیچه های اسکلتی عامل رونویسی، ترنسلوکاز اسید چرب و آنزیم های دخیل در اکسیداسیون اسیدهای چرب
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Exercise training and regular physical activity increase oxidation of fat. Enhanced oxidation of fat is important for preventing lifestyle diseases such as hypertension and obesity. The aim of the present study in rats was to determine whether intake of dietary soya protein and exercise training have an additive effect on the activity and mRNA expression of enzymes involved in skeletal muscle fatty acid oxidation. Male Sprague–Dawley rats (n 32) were assigned randomly into four groups (eight rats per group) and then divided further into sedentary or exercise-trained groups fed either casein or soya protein diets. Rats in the exercise groups were trained for 2 weeks by swimming for 120 min/d, 6 d/week. Exercise training decreased hepatic triacylglycerol levels and retroperitoneal adipose tissue weight and increased skeletal muscle carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT1) activity and mRNA expression of CPT1, b-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase (HAD), acyl-CoA oxidase, PPARg coactivator 1a (PGC1a) and PPARa. Soya protein significantly decreased hepatic triacylglycerol levels and epididymal adipose tissue weight and increased skeletal muscle CPT1 activity and CPT1, HAD, acyl-CoA oxidase, medium-chain acyl-CoA dehydrogenase, PGC1a and PPARa mRNA levels. Furthermore, skeletal muscle HAD activity was the highest in exercise-trained rats fed soya protein. We conclude that exercise training and soya protein intake have an important additive role on induction of PPAR pathways, leading to increased activity and mRNA expression of enzymes involved in fatty acid oxidation in skeletal muscle and reduced accumulation of body fat.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تمرین های ورزش و فعالیت های فیزیکی منظم اکسیداسیون چربی را افزایش می دهد. افزایش اکسیداسیون چربی برای جلوگیری از بیماری هایی مانند فشار خون بالا و چاقی مهم است. هدف از مطالعه حاضر در موش، تعیین این است که آیا مصرف پروتئین سویا در رژیم غذایی و تمرینات ورزشی اثر افزایشی بر فعالیت و بیان mRNA در آنزیم های دخیل در اکسیداسیون اسیدهای چرب ماهیچه های اسکلتی دارد. موش های نر نژاد Sprague-Dawley (n 32) به طور تصادفی به چهار گروه (هشت موش در هر گروه) و پس از آن به دو گروه موش غیر متحرک و موش های تحت آموزش ورزشی تقسیم شدند که از رژیم غذایی کازئین یا پروتئین سویا تغذیه کردند. موش های گروه ورزشی به مدت 2 هفته به مدت 120 دقیقه در روز و 6 روز در هفته آموزش داده شدند. آموزش ورزشی باعث کاهش سطح تری اسیل گلیسرول کبد و وزن بافت چربی retroperitoneal و افزایش فعالیت کارنیتین پالمیتویل ترانسفراز 1 (CPTl) ماهیچه اسکلتی و بیان mRNA در CPTl، هیدروکسیل- CoA دهیدروژناز (HAD)، آسیل- CoA اکسیداز، PPAR کواکتیواتور 1 (PGCl) و PPAR شد. پروتئین سویا باعث کاهش معنی دار سطوح تری اسیل گلیسرول کبد و وزن بافت چربی اپیدیدیم و افزایش فعالیت CPTl ماهیچه های اسکلتی و افزایش سطح mRNA در CPTl، HAD، آسیل کوآ اکسیداز آسیل کوآ دهیدروژناز با زنجیره متوسط، PGCl و PPAR شد. علاوه بر این، فعالیت HAD ماهیچه اسکلتی در موش های تمرین کرده ی تغذیه کرده از پروتئین سویا بیشترین حد بود. به این نتیجه رسیدیم که فعالیت های ورزشی و مصرف پروتئین سویا نقش افزایشی مهمی در القاء مسیرهای PPAR داشته و منجر به افزایش فعالیت و بیان mRNA در آنزیم-های دخیل در اکسیداسیون اسیدهای چرب در ماهیچه های اسکلتی و کاهش تجمع چربی بدن می شود.

بدون دیدگاه