مقالات ترجمه شده رشته مهندسی شهرسازی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی شهرسازی
ترجمه مقاله تاثیر فناوری های نسل پنجم بر پیاده سازی شهر هوشمند - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تاثیر فناوری های نسل پنجم بر پیاده سازی شهر هوشمند - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله چالش های امنیتی و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چالش های امنیتی و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تغییر طراحی شهری در شهرها برای سلامت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییر طراحی شهری در شهرها برای سلامت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ارتقای تجربه یادگیری شهروندان در شهرهای هوشمند - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ارتقای تجربه یادگیری شهروندان در شهرهای هوشمند - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله امنیت سایبری رکن ضروری شهرهای هوشمند

ترجمه مقاله امنیت سایبری رکن ضروری شهرهای هوشمند

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله توسعه شهری پایدار بالا به پایین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توسعه شهری پایدار بالا به پایین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله رانندگی هوشمند در شهر هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله رانندگی هوشمند در شهر هوشمند - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله حفاظت شهری و نیروهای بازاری

ترجمه مقاله حفاظت شهری و نیروهای بازاری

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله بام های خنک راه حلی برای کاهش اثرات جزایر گرمایی

ترجمه مقاله بام های خنک راه حلی برای کاهش اثرات جزایر گرمایی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله راهبرد مدیریت توسعه شهری با استفاده از فناوری های سبز

ترجمه مقاله راهبرد مدیریت توسعه شهری با استفاده از فناوری های سبز

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله فضای شهری پاسخگو به گروه های خاص نیازمند (زنان)

ترجمه مقاله فضای شهری پاسخگو به گروه های خاص نیازمند (زنان)

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله سرمایه انسانی، مهارت ها و رشد اشتغال نابرابر درون شهری - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله سرمایه انسانی، مهارت ها و رشد اشتغال نابرابر درون شهری - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تجدید نظر در خلاقیت شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجدید نظر در خلاقیت شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله پایداری شهری از طریق برنامه ریزی راهبردی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پایداری شهری از طریق برنامه ریزی راهبردی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تاثیر درختان بر خرد اقلیم و آلودگی هوا در یک شهر گرمسیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر درختان بر خرد اقلیم و آلودگی هوا در یک شهر گرمسیر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مطالعه کمی اکوشهر در شمال غربی چین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه کمی اکوشهر در شمال غربی چین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 9