تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته طراحی و تولید نرم افزار

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی و تولید نرم افزار

مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 44,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 41
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 51
مبلغ: 39,800 تومان
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 44,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 35
صفحات فارسی : 104