مقالات ترجمه شده رشته مکانیک سیالات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مکانیک سیالات
ترجمه مقاله احتراق و ترکیب فوق بحرانی در نیروی محرکه موشکی

ترجمه مقاله احتراق و ترکیب فوق بحرانی در نیروی محرکه موشکی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تکنیک های تقویت انتقال حرارت به منظور افزایش عمر آب بند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تکنیک های تقویت انتقال حرارت به منظور افزایش عمر آب بند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی ساز و کارها و سینتیک پیری تسریع شده سوخت کامپوزیت - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بررسی ساز و کارها و سینتیک پیری تسریع شده سوخت کامپوزیت - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13