مقالات ترجمه شده رشته مکانیک سیالات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مکانیک سیالات
ترجمه مقاله بهبود عملکرد روغن توربین با استفاده از روغن های پایه گاز به مایع (GLT)

ترجمه مقاله بهبود عملکرد روغن توربین با استفاده از روغن های پایه گاز به مایع (GLT)

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله  رویکرد جدید مدیریت برای روغن های توربین

ترجمه مقاله رویکرد جدید مدیریت برای روغن های توربین

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله فرمول های عملی برای اندازه گذاری دریچه های هوا - نشریه ASCE

ترجمه مقاله فرمول های عملی برای اندازه گذاری دریچه های هوا - نشریه ASCE

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله جداسازی میکرو در سیستم های سیالات: یک مرور پیشرفته - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جداسازی میکرو در سیستم های سیالات: یک مرور پیشرفته - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 53
ترجمه مقاله الگودهی جریان و اختلاط در میکروکانال های شعاعی چرخان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله الگودهی جریان و اختلاط در میکروکانال های شعاعی چرخان - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مساله بوزینسک-میندلین برای یک نیم فضای غیرهمگن الاستیک - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مساله بوزینسک-میندلین برای یک نیم فضای غیرهمگن الاستیک - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله ساخت ساختارهای میکروفلوئیدیک PDMS پیچیده - نشریه RSC

ترجمه مقاله ساخت ساختارهای میکروفلوئیدیک PDMS پیچیده - نشریه RSC

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16