مقالات ترجمه شده رشته مهندسی هیدرولیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی هیدرولیک
ترجمه مقاله طراحی سرمایش غیر فعال با تهویه شب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی سرمایش غیر فعال با تهویه شب - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله اصلاح دوغاب برای آب بندی سدهای خاکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اصلاح دوغاب برای آب بندی سدهای خاکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ارزیابی امنیت هیدرولوژیکی سد Mae Sruai در تایلند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی امنیت هیدرولوژیکی سد Mae Sruai در تایلند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله تخمین ساده برای تحلیل لرزه ای سیستم مواد سیلو-حجم - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تخمین ساده برای تحلیل لرزه ای سیستم مواد سیلو-حجم - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله مدل سازی المان محدود روانگرایی لرزه ای در خاک ها

ترجمه مقاله مدل سازی المان محدود روانگرایی لرزه ای در خاک ها

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تحلیل شکست میل مهارهای پیش تنیده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل شکست میل مهارهای پیش تنیده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مقاوم سازی لرزه ای ستون های کوتاه بتن آرمه با مصالح CFRP - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقاوم سازی لرزه ای ستون های کوتاه بتن آرمه با مصالح CFRP - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تحلیل عددی تغییرشکل پی در فرآیند ساخت سد خاکی - نشریه Scientific

ترجمه مقاله تحلیل عددی تغییرشکل پی در فرآیند ساخت سد خاکی - نشریه Scientific

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله پیشرفتی در بتن شفاف هوشمند

ترجمه مقاله پیشرفتی در بتن شفاف هوشمند

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله اثر زبری سطح بر ضریب دبی و کاویتاسیون های سرریزهای اوجی

ترجمه مقاله اثر زبری سطح بر ضریب دبی و کاویتاسیون های سرریزهای اوجی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تحلیل ریسک ناپایداری سرریز آسیب دیده سد

ترجمه مقاله تحلیل ریسک ناپایداری سرریز آسیب دیده سد

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله پایداری سطوح شیبدار بلوکی بدون ساختار - نشریه ASCE

ترجمه مقاله پایداری سطوح شیبدار بلوکی بدون ساختار - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه - نشریه Degruyter

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20