مقالات ترجمه شده رشته مهندسی انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی انرژی
دانلود ترجمه مقاله انتقال و سرمایه گذاری نیروی باد - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله انتقال و سرمایه گذاری نیروی باد - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله بررسی توسعه نوآوری در سیستم انرژی خورشیدی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی توسعه نوآوری در سیستم انرژی خورشیدی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله نوآوری های استراتژیک انرژی هسته ای در آینده - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نوآوری های استراتژیک انرژی هسته ای در آینده - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله نقش تاثیرات تولید پراکنده بر هزینه توسعه انتقال برق

دانلود ترجمه مقاله نقش تاثیرات تولید پراکنده بر هزینه توسعه انتقال برق

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ردیابی خورشیدی خودکار بر مبنای ARM - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ردیابی خورشیدی خودکار بر مبنای ARM - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله برآورد تابش و انرژی خورشیدی جهانی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله برآورد تابش و انرژی خورشیدی جهانی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 79