مقالات ترجمه شده رشته مغز و اعصاب

لیست مقالات ترجمه شده رشته مغز و اعصاب
ترجمه مقاله ارتباط تفاوت های ارتباطی عملکردی در آمیگدال به اثر ضد افسردگی کتامین

ترجمه مقاله ارتباط تفاوت های ارتباطی عملکردی در آمیگدال به اثر ضد افسردگی کتامین

  • مبلغ: ۸۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مشکلات خواب، اضطراب اجتماعی و شدت لکنت زبان در بزرگسالان - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مشکلات خواب، اضطراب اجتماعی و شدت لکنت زبان در بزرگسالان - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۷۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تصویربرداری مغز از پاسخ جنسی انسان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تصویربرداری مغز از پاسخ جنسی انسان - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله برآورد حرکات اندام فوقانی در کودکان مبتلا به سندرم داون - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد حرکات اندام فوقانی در کودکان مبتلا به سندرم داون - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله فاکتورهای مرتبط با همبودی اختلال اضطرابی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فاکتورهای مرتبط با همبودی اختلال اضطرابی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله درمان های جایگزین برای اوتیسم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درمان های جایگزین برای اوتیسم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله غربالگری اختلال طیف اوتیسم و اقدام اولیه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله غربالگری اختلال طیف اوتیسم و اقدام اولیه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اختلال کم توجهی/ بیش فعالی در بزرگسالان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اختلال کم توجهی/ بیش فعالی در بزرگسالان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله عوامل تغذیه ای در ضربه مغزی مرتبط با ورزش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل تغذیه ای در ضربه مغزی مرتبط با ورزش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11