مقالات ترجمه شده رشته معماری منظر

لیست مقالات ترجمه شده رشته معماری منظر
ترجمه مقاله مفهوم استفاده یکسان در طراحی پیاده رو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مفهوم استفاده یکسان در طراحی پیاده رو - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله منظور ما از چشم انداز چیست؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله منظور ما از چشم انداز چیست؟ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله غشای ساختاری مورد استفاده از نمای ساختمان های مدرن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله غشای ساختاری مورد استفاده از نمای ساختمان های مدرن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله پردازش هیجان و تازگی در تجربه زیبایی شناختی مجازی معماری ها

ترجمه مقاله پردازش هیجان و تازگی در تجربه زیبایی شناختی مجازی معماری ها

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله معماری به مثابه تجربه: امتزاج جهان و نفس

ترجمه مقاله معماری به مثابه تجربه: امتزاج جهان و نفس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تجربه معماری - بررسی روح و چشم

ترجمه مقاله تجربه معماری - بررسی روح و چشم

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله المان های تزئینی داخلی گنبد در معماری ایرانی

ترجمه مقاله المان های تزئینی داخلی گنبد در معماری ایرانی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله طراحی منطقه ای روشی برای طراحی راهبردی در معماری منظره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی منطقه ای روشی برای طراحی راهبردی در معماری منظره - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله هماهنگی بین اقلیم و معماری در میراث بومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هماهنگی بین اقلیم و معماری در میراث بومی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله طراحی و مدیریت پارکها و فضای سبز - نشریه امرالد

ترجمه مقاله طراحی و مدیریت پارکها و فضای سبز - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل عددی آسیب ساختاری در کلیسای صومعه پوبلت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل عددی آسیب ساختاری در کلیسای صومعه پوبلت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله نقش معماری در روند ایجاد کردن قدرت اقتصادی مکان

ترجمه مقاله نقش معماری در روند ایجاد کردن قدرت اقتصادی مکان

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله نقش معماری در سلامت انسان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش معماری در سلامت انسان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15