مقالات ترجمه شده رشته دندانپزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته دندانپزشکی

ترجمه مقاله شکستگی ریشه افقی در دندان های خلفی بدون ترومای دندانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شکستگی ریشه افقی در دندان های خلفی بدون ترومای دندانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله پریودنتیت در پمفیگوئید و پمفیگوس دهانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پریودنتیت در پمفیگوئید و پمفیگوس دهانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله درباره آنالیز اولیه ایمپلنت های دندانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درباره آنالیز اولیه ایمپلنت های دندانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان

ترجمه مقاله استفاده از هیدروژل ها در مهندسی بافت استخوان

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله لیزر در دندانپزشکی

ترجمه مقاله لیزر در دندانپزشکی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله یک مدل عددی برای توزیع دمایی و محاسبه آسیب گرمایی  - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک مدل عددی برای توزیع دمایی و محاسبه آسیب گرمایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

ترجمه مقاله دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7