مقالات ترجمه شده رشته دامپزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته دامپزشکی
ترجمه مقاله ترومای سر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترومای سر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله نمو جنین در گاوهای شیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نمو جنین در گاوهای شیری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله سونوگرافی زانوی اسب: تکنیک های پیشرفته و ابتدایی - سایر

ترجمه مقاله سونوگرافی زانوی اسب: تکنیک های پیشرفته و ابتدایی - سایر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله کارسینوم تیمیک در ضمن تشکیل غضروف در سگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کارسینوم تیمیک در ضمن تشکیل غضروف در سگ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله اوروگرافی دفعی در حیوانات

ترجمه مقاله اوروگرافی دفعی در حیوانات

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله آترزی مقعدی یک نقص مادرزادی

ترجمه مقاله آترزی مقعدی یک نقص مادرزادی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله ناهنجاری های مادرزادی متعدد در گوساله - نشریه Sage

ترجمه مقاله ناهنجاری های مادرزادی متعدد در گوساله - نشریه Sage

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله تشخیص رادیوگرافی، لنفوسارکوم ریوی در یک بز - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تشخیص رادیوگرافی، لنفوسارکوم ریوی در یک بز - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله رادیوگرافی کنتراست تشخیصی در ماهی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله رادیوگرافی کنتراست تشخیصی در ماهی - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 6