مقالات ترجمه شده رشته خون و آنکولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته خون و آنکولوژی
ترجمه مقاله تشخیص سرطان پروستات با کمک نانوحباب های لیپیدی ضد PSMA - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله تشخیص سرطان پروستات با کمک نانوحباب های لیپیدی ضد PSMA - نشریه Dovepress

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تشخیص نئوپلاسم با MRI - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله تشخیص نئوپلاسم با MRI - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله ویژگی های توجه عمیق برای جداسازی پروستات در سونوگرافی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ویژگی های توجه عمیق برای جداسازی پروستات در سونوگرافی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بهبود اثر رادیوتراپی در سرطان پستان بوسیله نانوذرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهبود اثر رادیوتراپی در سرطان پستان بوسیله نانوذرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله الگوریتم پلیسیتمی حقیقی 2018 - نشریه NATURE

ترجمه مقاله الگوریتم پلیسیتمی حقیقی 2018 - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله دانش و شیوه های پزشکان انکولوژی در مورد تغذیه درمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دانش و شیوه های پزشکان انکولوژی در مورد تغذیه درمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ژن درمانی سرطان با هدف قرار دادن سازوکار خزان یاخته ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ژن درمانی سرطان با هدف قرار دادن سازوکار خزان یاخته ای - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تولید سلول های آغازگر گلیوما - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله تولید سلول های آغازگر گلیوما - نشریه J-Stage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله یک چارچوب متوالی برای دسته بندی تومور مغزی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک چارچوب متوالی برای دسته بندی تومور مغزی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دمای بافت های سرطانی در سینه در طول درمان با افزایش دما

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دمای بافت های سرطانی در سینه در طول درمان با افزایش دما

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8