مقالات ترجمه شده رشته استراتژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته استراتژی
ترجمه مقاله استراتژی و طراحی مدل بازرگانی در صنایع مخابرات دینامیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استراتژی و طراحی مدل بازرگانی در صنایع مخابرات دینامیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله جریان مخالف استراتژی بازاریابی اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جریان مخالف استراتژی بازاریابی اجتماعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله استراتژی مدیریت استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک

ترجمه مقاله استراتژی مدیریت استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بررسی عوامل اثرگذار بر بهبود برنامه ریزی استراتژیک سازمان

ترجمه مقاله بررسی عوامل اثرگذار بر بهبود برنامه ریزی استراتژیک سازمان

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله پژوهش عملی طراحی استراتژی در شبکه ‌های تجاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پژوهش عملی طراحی استراتژی در شبکه ‌های تجاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در مدیریت کیفیت خدمات - نشریه امرالد

ترجمه مقاله استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در مدیریت کیفیت خدمات - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله محیط بیرونی و متعادل سازی نقش جهت گیری بازار صادرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محیط بیرونی و متعادل سازی نقش جهت گیری بازار صادرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مطالعه موردی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر رضایت مشتری

ترجمه مقاله مطالعه موردی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر رضایت مشتری

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تدوین استراتژی های سازمانی برای توسعه پایدار در هزاره جدید - نشریه Sage

ترجمه مقاله تدوین استراتژی های سازمانی برای توسعه پایدار در هزاره جدید - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده موفقیت برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (SISP)

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده موفقیت برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (SISP)

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مدل برتری کسب و کار بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مدل برتری کسب و کار بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 15