ترجمه مقاله بررسی عوامل اثرگذار بر بهبود برنامه ریزی استراتژیک سازمان

ترجمه مقاله بررسی عوامل اثرگذار بر بهبود برنامه ریزی استراتژیک سازمان
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی عوامل اثرگذار بر بهبود برنامه ریزی استراتژیک سازمان (مطالعه موردی: شرکت بهره برداری نفت و گاز سینوپک)
عنوان انگلیسی
Evaluation of effective factors on improvement of the organization's strategic planning (careful studying: Sinopec Oil and Gas Production Company)
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
ندارد
کد محصول
5666
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد، مدیریت کسب و کار و مدیریت اجرایی
کلمات کلیدی
برنامه ریزی استراتژیک، بهبود، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدید ها، شرکت نفت و گاز سینوپک
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مبانی نظری و بسط فرضیه های تحقیق
2-1. استراتژیک
2-2. تفكر استراتژيك
2-3. برنامه ريزي استراتژيك
2-4. فرآيند برنامه ريزي استراتژيك
2-5. مروری بر پیشینه پژوهش
3. روش تحقیق
نوع روش تحقیق
جامعه و نمونه
جمع آوری داده ها
روایی و پایایی
تحلیل داده ها
4. یافته های پژوهش
4-1. بررسی فرضیه ها
4-2. تحلیل چند متغیره
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
پیشنهاد های پژوهشی
پیشنهاد های کاربردی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The main goal of the present paper is to study the relation between strategic planning and recognition of the effective factors on improvement of it in Sinopec Oil and Gas Production Company. Recognition of strengths, ahead threats, opportunities and weaknesses of the organization as effective factors on strategic planning have been evaluated. Statistical community have been comprised of 250 of managers and staff of Sinopec Oil and Gas Production Company and according to the Cochran formula about determination of the mass of limited statistical community, the number of statistical samples were estimated 148 people and the collection of their opinions was started during the years 2014 to 2015. Necessary information had been also gathered by a questionnaire and analyzed by multivariable regression of the SPSS application. Results show that there is a relation between recognition of strengths, ahead threat, opportunities and weaknesses in Sinopec Oil and Gas Production Company.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بهبود آن در شرکت بهره برداری نفت و گاز سینوپک می باشد. شناسایی نقاط قوت، شناسایی تهدید های پیش رو، شناخت فرصت های پیش رو و شناخت نقاط ضعف سازمان به عنوان عوامل اثر گذار بر برنامه ریزی استراتژیک مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری تحقیق حاضر 250 نفر از مدیران و کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز سینوپک بوده است و با توجه به فرمول کوکران در تعیین حجم جوامع آماری محدود تعداد نمونه آماری برابر 148 نفر تعیین گردید و در بازه زمانی سال 2015-2014 اقدام به جمع آوری نظرات این افراد گردیده است. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چند متغیره در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها حاکی از آن است که،بین شناسایی نقاط قوت،شناسایی تهدید های پیش رو ،شناخت فرصت های پیش رو و شناخت نقاط ضعف در شرکت بهره برداری نفت و گاز سینوپک رابطه وجود دارد.

بدون دیدگاه