مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
ترجمه مقاله فعالیت ضد میکروبی فلفل سیاه با نگاهی ویژه به عملکرد آن روی باکتری

ترجمه مقاله فعالیت ضد میکروبی فلفل سیاه با نگاهی ویژه به عملکرد آن روی باکتری

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله اثر رنگ فلس پیاز روی ظرفیت های آنتی اکسیدانی پیازها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر رنگ فلس پیاز روی ظرفیت های آنتی اکسیدانی پیازها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله ارزیابی گیاهان مختلف دارویی به عنوان تقویت کننده رشد جوجه های گوشتی

ترجمه مقاله ارزیابی گیاهان مختلف دارویی به عنوان تقویت کننده رشد جوجه های گوشتی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بابونه ماتریکاریا (Matricaria chamomilla) - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بابونه ماتریکاریا (Matricaria chamomilla) - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 58
دانلود ترجمه مقاله ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling

دانلود ترجمه مقاله ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله گل جعفری فرانسوی (tagetes patula) - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله گل جعفری فرانسوی (tagetes patula) - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28