ترجمه مقاله فعالیت ضد میکروبی فلفل سیاه با نگاهی ویژه به عملکرد آن روی باکتری

ترجمه مقاله فعالیت ضد میکروبی فلفل سیاه با نگاهی ویژه به عملکرد آن روی باکتری
قیمت خرید این محصول
۲۰,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فعالیت ضد میکروبی فلفل سیاه (Piper nigtum Linn) با نگاهی ویژه به عملکرد آن روی باکتری
عنوان انگلیسی
Antibacterial activity of black pepper (piper nigru, Linn.) with special reference to its mode of action on bacteria
صفحات مقاله فارسی
6
صفحات مقاله انگلیسی
3
سال انتشار
2010
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
172
رشته های مرتبط با این مقاله
صنایع غذایی، زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، گیاهان دارویی، میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی و علوم مواد غذایی
مجله
مجله هندی محصولات و منابع طبیعی - Indian journal of Natural product and Resources
دانشگاه
بخش میکروبیولوژی و بخش گیاه شناسی، هند
کلمات کلیدی
فعالیت ضدباکتری، فلفل سیاه، Piper nigtum، باکتری گرم مثبت، باکتری گرم منفی، اسیدهای نوکلئیک
فهرست مطالب
مقدمه
مواد و روشها
کشت باکتریایی
خصوصیات شیمیایی
روش انتشار دیسک
حداقل تراکم بازداری (MIC)
حالت عملکرد عصاره فلفل روی باکتری
کنترل گیاه شیمی
نتایج و بحث و بررسی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

During present study the antibacterial activity of black pepper (Piper nigrum Linn.) and its mode of action on bacteria were done. The extracts of black pepper were evaluated for antibacterial activity by disc diffusion method. The minimum inhibitory concentration (MIC) was determined by tube dilution method and mode of action was studied on membrane leakage of UV260 and UV280 absorbing material spectrophotometrically. The diameter of the zone of inhibition against various Gram positive and Gram negative bacteria was measured. The MIC was found to be 50-500ppm. Black pepper altered the membrane permeability resulting the leakage of the UV260 and UV280 absorbing material i.e., nucleic acids and proteins into the extra cellular medium. The results indicate excellent inhibition on the growth of Gram positive bacteria like Staphylococcus aureus, followed by Bacillus cereus and Streptococcus faecalis. Among the Gram negative bacteria Pseudomonas aeruginosa was more susceptible followed by Salmonella typhi and Escherichia coli. Do you want to read the rest of this article? Antibacterial activity of black pepper (Piper nigrum Linn.) with special reference to its mode of action on bacteria.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
در مطالعه کنونی فعالیت ضدباکتری فلفل سیاه (Piper nigtum Linn) و عملکرد آن روی باکتری بررسی می شود. عصاره های فلفل سیاه برای فعالیت ضدباکتری آنها به روش انتشار دیسک ارزیابی شدند. حداقل تراکم بازدارنده (MIC) به روش رقت لوله ای تعیین و عملکرد آن روی تراوش غشای مواد جذب کننده UV260 و UV280 به روش طیف سنجی مطالعه شد.
قطر منطقه بازداری در مقابل باکتریهای مختلف گرم منفی و مثبت اندازه گیری شد. MIC برابر با ۵۰-۵۰۰ ppm یافت شد. فلفل سیاه نفوذپذیری غشا را تغییر می دهد که منجر به تراوش مواد جذب کننده UV260 و UV280 مانند اسیدهای نوکلئیک و پروتئین در محیط سلولی خارجی می شود. نتایج نشان دهنده ی بازداری عالی از رشد باکتری گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس آرئوس و نیز باسیلوس سرئوس و استراپتاکوکوس فاکالیس می باشند. در میان باکتریهای گرم منفی پسیدوموس آروژینوزا و نیز سالمونلا تیفی و اشرشیا کولای حساس نبودند.

بدون دیدگاه