مقالات ترجمه شده رشته تحقیق در عملیات (بهینه سازی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته تحقیق در عملیات (بهینه سازی)
ترجمه مقاله محاسبه تعادل استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال

ترجمه مقاله محاسبه تعادل استاکلبرگ/نش با استفاده از روش اکسترا-پروگزیمال

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر - نشریه PLOS

ترجمه مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر - نشریه PLOS

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد یک سیستم آسانسور در طول اوج - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد یک سیستم آسانسور در طول اوج - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کران پایین برای پراکندگی در چنبره - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کران پایین برای پراکندگی در چنبره - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله چارچوب برش-و-شاخه برای مسئله ثابت فروشنده دوره گرد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چارچوب برش-و-شاخه برای مسئله ثابت فروشنده دوره گرد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله کاربرد کنترل بهینه برای یک مدل ابولا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربرد کنترل بهینه برای یک مدل ابولا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله رویکرد بالقوه برای بازی های ترتیبی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله رویکرد بالقوه برای بازی های ترتیبی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله حل گذرای یک صف تعطیلات M/M/1 با سرور منتظر و مشتریان بی تاب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حل گذرای یک صف تعطیلات M/M/1 با سرور منتظر و مشتریان بی تاب - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله روش و مدل عددی جدید برای ضربه آبی (قوچ) - نشریه ASCE

ترجمه مقاله روش و مدل عددی جدید برای ضربه آبی (قوچ) - نشریه ASCE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله راه حل سه بعدی ناویر – استوکس جهت ارزیابی مقایسه ‌ای - نشریه وایلی

ترجمه مقاله راه حل سه بعدی ناویر – استوکس جهت ارزیابی مقایسه ‌ای - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله کاهش طول تهویه مکانیکی همراه با توجه به اهمیت آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش طول تهویه مکانیکی همراه با توجه به اهمیت آن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15