مقالات ترجمه شده رشته علوم ارتباطات اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم ارتباطات اجتماعی
ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله روابط عمومی و حوزه های مشارکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روابط عمومی و حوزه های مشارکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله رسانه های سرگرمی، قدرت فرهنگی و پس از جهانی شدن - نشریه Sage

ترجمه مقاله رسانه های سرگرمی، قدرت فرهنگی و پس از جهانی شدن - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله اخبار جهانی و تصاویر سر صفحه آن ها - نشریه Sage

ترجمه مقاله اخبار جهانی و تصاویر سر صفحه آن ها - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ادراکات کارآزمودگان تحصیلات روزنامه نگاری از این رشته - نشریه Sage

ترجمه مقاله ادراکات کارآزمودگان تحصیلات روزنامه نگاری از این رشته - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله روزنامه نگاری یا روابط عمومی؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روزنامه نگاری یا روابط عمومی؟ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله نقش رسانه و روزنامه نگاری تحقیقی در مبارزه با فساد

ترجمه مقاله نقش رسانه و روزنامه نگاری تحقیقی در مبارزه با فساد

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله روزنامه نگاران و متخصصان روابط عمومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روزنامه نگاران و متخصصان روابط عمومی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله کدام شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانیِ چه کسانی؟ - نشریه Sage

ترجمه مقاله کدام شهروندان جهانی و دستور اخلاقی جهانیِ چه کسانی؟ - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله اهداف تسهیل جرم توسط سایت های شبکه اجتماعی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله اهداف تسهیل جرم توسط سایت های شبکه اجتماعی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل رسانه ها از شهرت ورزشی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله مفهوم عمومی ccs - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مفهوم عمومی ccs - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله انگیزه دانشجویان ایرانی از استفاده از فیسبوک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انگیزه دانشجویان ایرانی از استفاده از فیسبوک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7