مقالات ترجمه شده رشته علوم ارتباطات اجتماعی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم ارتباطات اجتماعی
ترجمه مقاله بعد ایدئولوژیکی مدل تبلیغات

ترجمه مقاله بعد ایدئولوژیکی مدل تبلیغات

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله روزنامه نگاری تلویزیونی در زمان حملات تروریستی - نشریه Sage

ترجمه مقاله روزنامه نگاری تلویزیونی در زمان حملات تروریستی - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رسانه های جدید و دموکراسی جنبش شبکه سازی مدنی - نشریه Sage

ترجمه مقاله رسانه های جدید و دموکراسی جنبش شبکه سازی مدنی - نشریه Sage

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله مطالعه بین المللی کارگزاران روابط عمومی و رسانه اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه بین المللی کارگزاران روابط عمومی و رسانه اجتماعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله کشف نقش تعدیل جنسیت و سیاست‌های سازمانی - APA

ترجمه مقاله کشف نقش تعدیل جنسیت و سیاست‌های سازمانی - APA

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله ارزیابی استراتژیهای بازاریابی ویروسی در تویتر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی استراتژیهای بازاریابی ویروسی در تویتر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله رابطه بین رهبری استراتژیک و اثربخشی مدرسه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه بین رهبری استراتژیک و اثربخشی مدرسه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله آزمایش میدانی در یک نظام رسانه ای تازه آزاد شده - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله آزمایش میدانی در یک نظام رسانه ای تازه آزاد شده - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله تعاریف تاب آوری اجتماع

دانلود ترجمه مقاله تعاریف تاب آوری اجتماع

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16