مقالات ترجمه شده رشته بازیافت و مدیریت پسماند

لیست مقالات ترجمه شده رشته بازیافت و مدیریت پسماند
ترجمه مقاله توصیف و کنترل گازهای بودار در یک محل دفن زباله - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توصیف و کنترل گازهای بودار در یک محل دفن زباله - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله بازیافت ضایعات لاستیک در آسفالت و بتن سیمانی پورتلند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازیافت ضایعات لاستیک در آسفالت و بتن سیمانی پورتلند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مدیریت پسماندهای بیمارستانی در استان البحیرا مصر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت پسماندهای بیمارستانی در استان البحیرا مصر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله استفاده از ضایعات پلاستیک در جاده سازی

ترجمه مقاله استفاده از ضایعات پلاستیک در جاده سازی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله تجهیزات تبدیل زباله خانگی به کود گیاهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجهیزات تبدیل زباله خانگی به کود گیاهی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بهبود غیرچسبندگی بودن خاک با استفاده از بازیافت ژیپس

ترجمه مقاله بهبود غیرچسبندگی بودن خاک با استفاده از بازیافت ژیپس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدیریت و بازیافت ضایعات شیشه در محصولات بتنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت و بازیافت ضایعات شیشه در محصولات بتنی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله استفاده مجدد از پساب های کشاورزی با نانوفیلتراسیون

دانلود ترجمه مقاله استفاده مجدد از پساب های کشاورزی با نانوفیلتراسیون

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15