دانلود مقالات ترجمه شده مجله LWW

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله LWW به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله دیدگاه های جدید در مورد شیگلا - نشریه LWW

ترجمه مقاله دیدگاه های جدید در مورد شیگلا - نشریه LWW

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده شدت در پانکراتیت حاد - نشریه LWW

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده شدت در پانکراتیت حاد - نشریه LWW

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در کودکان - نشریه LWW

ترجمه مقاله محاسبه قدرت لنز داخل چشمی در کودکان - نشریه LWW

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بیومتری و محاسبه قدرت لنز داخل چشمی - LWW

ترجمه مقاله بیومتری و محاسبه قدرت لنز داخل چشمی - LWW

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله کاهش ظهور الفین در لوله های فالوپ بارداری خارج از رحمی - نشریه LWW

ترجمه مقاله کاهش ظهور الفین در لوله های فالوپ بارداری خارج از رحمی - نشریه LWW

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله زندگی با مقادیر پی احیای دیدگاه بیزی در آمار های فراوانی گرا - نشریه LWW

ترجمه مقاله زندگی با مقادیر پی احیای دیدگاه بیزی در آمار های فراوانی گرا - نشریه LWW

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17