دانلود مقالات ترجمه شده مجله CiteSeerX

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله CiteSeerX به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله دسته‌بندی کدهای MDS دو و سه‌بعدی برای 4 ≤ q ≤ 32 - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله دسته‌بندی کدهای MDS دو و سه‌بعدی برای 4 ≤ q ≤ 32 - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تکنیک های واترمارکینگ برای پایگاه های داده رابطه ای - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله تکنیک های واترمارکینگ برای پایگاه های داده رابطه ای - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله اقتصاد امنیت اطلاعات: یک مطالعه و پرسش های باز - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله اقتصاد امنیت اطلاعات: یک مطالعه و پرسش های باز - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله آموزش برنامه درسی - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله آموزش برنامه درسی - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله متریک مبتنی بر تحرک برای خوشه بندی در شبکه های ادهاک سیار - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله متریک مبتنی بر تحرک برای خوشه بندی در شبکه های ادهاک سیار - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله چالش ها و گرایش ها درباره پردازنده های شبکه - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله چالش ها و گرایش ها درباره پردازنده های شبکه - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله خوشه بندی داده های مشتری با استفاده از تکنیک داده کاوی - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله خوشه بندی داده های مشتری با استفاده از تکنیک داده کاوی - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تشخیص ابراز احساسات غیر ارادی چهره - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله تشخیص ابراز احساسات غیر ارادی چهره - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بازشناسی هیجانات غیر ارادی چهره - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله بازشناسی هیجانات غیر ارادی چهره - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله یک رویکرد مجموعه محور برای طبقه بندی بسته - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله یک رویکرد مجموعه محور برای طبقه بندی بسته - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تحلیل روشهای تصمیم گیری چند معیاره - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله تحلیل روشهای تصمیم گیری چند معیاره - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مروری بر مکان یابی در شبکه‌های حسگر بیسیم سه بعدی - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله مروری بر مکان یابی در شبکه‌های حسگر بیسیم سه بعدی - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله الگوریتم سریع مرکب ازFP-Tree و TID-list در کاوش الگوی متناوب - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله الگوریتم سریع مرکب ازFP-Tree و TID-list در کاوش الگوی متناوب - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله MultiLibOS: یک معماری OS برای رایانش ابری - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله MultiLibOS: یک معماری OS برای رایانش ابری - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13