مقالات ترجمه شده ارزان علوم اجتماعی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته علوم اجتماعی
ترجمه مقاله تعیین کننده های اجتماعی قانون مداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تعیین کننده های اجتماعی قانون مداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله انسجام چند فرهنگ گرایی و اجتماعی در اروپا - نشریه Sage

ترجمه مقاله انسجام چند فرهنگ گرایی و اجتماعی در اروپا - نشریه Sage

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 45
ترجمه مقاله هدیه – مارسل مائوس و کمک های بین المللی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله هدیه – مارسل مائوس و کمک های بین المللی - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله رویکرد اجتماعی برای تحقیقات رفتار اطلاعات بین فردی در فضای دانشگاهی

ترجمه مقاله رویکرد اجتماعی برای تحقیقات رفتار اطلاعات بین فردی در فضای دانشگاهی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله جنسیت و ساختار برنامه درسی پنهان - نشریه Scirp

ترجمه مقاله جنسیت و ساختار برنامه درسی پنهان - نشریه Scirp

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله جامعه شناسی تکاملی عشق - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله جامعه شناسی تکاملی عشق - نشریه JSTOR

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله درباره ویژگی های محدود کننده شاخص های اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درباره ویژگی های محدود کننده شاخص های اجتماعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1979
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله ازدواج، خویشاوندان سببی و جرم - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ازدواج، خویشاوندان سببی و جرم - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله از اصلاحات به کالج

ترجمه مقاله از اصلاحات به کالج

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24