تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته روانپزشکی (تخصص اعصاب و روان)

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانپزشکی (تخصص اعصاب و روان)

مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7