تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته ساخت و تولید

لیست مقالات ترجمه شده رشته ساخت و تولید

مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 18