تلفن: 04142273781

دانلود مقالات ترجمه شده

لیست کل مقالات ترجمه شده انگلیسی به فارسی

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 17