تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران گرایش زلزله

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران گرایش زلزله

مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 29 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 18