دانلود رایگان مقالات انگلیسی ریاضی و آمار

ترجمه مقاله کد های MDS روی F9 مربوط به کدهای سه تایی Golay - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کد های MDS روی F9 مربوط به کدهای سه تایی Golay - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله نتایج بیشتر بر روی طبقه بندی کد های MDS

ترجمه مقاله نتایج بیشتر بر روی طبقه بندی کد های MDS

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مدل نظریه صف مورد استفاده برای حل مسئله صف در بانکها

ترجمه مقاله مدل نظریه صف مورد استفاده برای حل مسئله صف در بانکها

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مطالعه موردی مدل صف بندی بانک

ترجمه مقاله مطالعه موردی مدل صف بندی بانک

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله در مورد طبقه بندی کدهای MDS - نشریه IEEE

ترجمه مقاله در مورد طبقه بندی کدهای MDS - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تومورشناسی بر پایه ریاضیات کسری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معیارهای تحریف و مشتقات مالی همگن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله نقشه شناختی فازی برای مدل سازی مشکلات مدیریت پروژه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله نقشه شناختی فازی برای مدل سازی مشکلات مدیریت پروژه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ماتریس های مشتق گیری در پایه های چند جمله ای - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ماتریس های مشتق گیری در پایه های چند جمله ای - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله اندازه های نمونه کارآمد در برنامه ریزی غیرخطی تصادفی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اندازه های نمونه کارآمد در برنامه ریزی غیرخطی تصادفی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله نظریه بازی و شیلات ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظریه بازی و شیلات ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13