تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود رایگان مقالات انگلیسی داده کاوی

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 47
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : ترجمه نشده