تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی اثرات سرمایه ذهنی و ظرفیت جذب روی ظرفیت نوآوری

عنوان فارسی: بررسی اثرات سرمایه ذهنی و ظرفیت جذب روی ظرفیت نوآوری: (مطالعه موردی شرکت سایپا تهران)
عنوان انگلیسی: Survey The Effects Of Intellectual Capital And Absorptive Capacity On Innovation Capability (Case Study Of Saipa Company In Tehran)
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 2017 نشریه : Worldscientific
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8441 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.33Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت نوآوری و فناوری، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی
مجله: مجله بین المللی مدیریت نوآوری - International Journal of Innovation Management
دانشگاه: گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان
کلمات کلیدی: سرمایه ذهنی (IC)، ظرفیت جذب (ACAP)، ظرفیت نوآوری (INC)، مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM)
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ضرورت و اهمیت پژوهش

ابیات و مبانی نظری پژوهش

سرمایه ذهنی (IC)

سرمایه انسانی (HC)

سرمایه سازمانی (OC)

سرمایه اجتماعی (SC)

ظرفیت جذب (ACAP)

قابلیت کسب دانش

قابلیت تلفیق و جذب دانش

تبادل دانش

بهره‌برداری و استخراج دانش

قابلیت‌های نوآوری

زیربنای نظری پژوهش

مدل مفهومی پژوهش

روش‌شناسی پژوهش

تحلیل داده‌ها و نتایج

یافته‌های پژوهش

نمونه متن انگلیسی

The purpose of this research is to describe the effects of intellectual capital (IC) and Absorptive Capacity (ACAP) on Innovation capability (INC). Through a comprehensive literature review constructs were developed. Structural equation modelling (SEM) used to test research hypotheses based on a sample of 160 top and middle managers of SAIPA Company in Tehran. The data collection instrument of this research was standard questionnaire. The reliability of this questionnaire was proved by Cronbach’s . The results showed that IC have a significant effect on ACAP and innovation capability. Path coefficients of human capital (HC) and potential ACAP (0.40) showed that HC have a biggest impact on potential ACAP than organisational capital (OC) and social capital. Also path coefficients of OC and actualised ACAP (0.30) showed that OC have a biggest impact on actualised ACAP than HC and social capital. Finally, loading of product innovation (PR INV) was 0.50 and it showed that PR INV is the best variable and measurement for describing INC in SAIPA Company.

نمونه متن ترجمه

هدف پژوهش حاضر تشریح اثرات سرمایه ذهنی (IC) و ظرفیت جذب (ACAP) روی ظرفیت نوآوری (INC) می‌باشد. از طریق بازنگری و مطالعه یک ادبیات و مبانی نظری جامع سازه‌ها توسعه داده شدند. مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) برای آزمون فرضیه‌ها بر پایه 160 نمونه آماری متشکل از مدیران ارشد و میانی شرکت سایپا واقع در تهران بکار گرفته شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می‌باشد. پایایی این پرسشنامه با آزمون ضریب آلفای کرونباخ α تائید گردید. نتایج نشان داد که سرمایه ذهنی (IC) اثر معنی‌داری روی ظرفیت جذب (ACAP) و ظرفیت نوآوری (INC) دارد. ضرایب مسیر سرمایه انسانی (HC) و ظرفیت جذب (ACAP) بالقوه (0.40)  نشان داد که سرمایه انسانی (HC) اثر بسیار قوی روی ظرفیت جذب (ACAP) بالقوه داشته و سپس روی سرمایه سازمانی (OC)  و سرمایه اجتماعی (SC) دارد. همچنین ضرایب مسیر سرمایه سازمانی (OC) و ظرفیت جذب (ACAP)  واقعی () نشان داد که سرمایه سازمانی (OC) اثر بسیار قوی روی ظرفیت جذب (ACAP) واقعی داشته و سپس روی سرمایه انسانی (HC) و سرمایه اجتماعی (SC) تأثیرگذار است. درنهایت، بارهای عاملی  نوآوری در محصول (PR INV) برابر با 0.50 مشاهده گردید که بیانگر این است که PR INV متغیر برتر و قابل‌اندازه‌گیری برای تشریح ظرفیت نوآوری (INC) در شرکت سایپا می‌باشد.