مقالات ترجمه شده رشته سوئیچ

لیست مقالات ترجمه شده رشته سوئیچ
ترجمه مقاله ارزیابی و تحقیق در مورد تاخیر در شبکه های VoIP - نشریه ابسکو Ebsco

ترجمه مقاله ارزیابی و تحقیق در مورد تاخیر در شبکه های VoIP - نشریه ابسکو Ebsco

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله یک مدار نمونه گیر و نگهدارنده 14(S/H) بیتی 50ms/s برای ADC لوله ای - نشریه IOP

ترجمه مقاله یک مدار نمونه گیر و نگهدارنده 14(S/H) بیتی 50ms/s برای ADC لوله ای - نشریه IOP

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اجرای عملیات انتقال قوی داده های PCCD-OFDM-ASK به کانال گفتاری GSM

ترجمه مقاله اجرای عملیات انتقال قوی داده های PCCD-OFDM-ASK به کانال گفتاری GSM

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله عیب یابی عملیاتی برای تنزل مطبوع سوئیچ های NoC - نشریه IEEE

ترجمه مقاله عیب یابی عملیاتی برای تنزل مطبوع سوئیچ های NoC - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ارزیابی آسیب پذیری OpenFlow - نشریه ACM

ترجمه مقاله ارزیابی آسیب پذیری OpenFlow - نشریه ACM

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله بررسی الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله پیمایشی در مورد معماری عنصر محاسبه مسیر (PCE) - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پیمایشی در مورد معماری عنصر محاسبه مسیر (PCE) - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 55
ترجمه مقاله مسیریابی درخت میانبر توسعه یافته برای WSN مبتنی بر ZigBee - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مسیریابی درخت میانبر توسعه یافته برای WSN مبتنی بر ZigBee - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله سازبندی شبکه انتقال برای حالت تامین چندلایه ای سر هم پیوسته - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سازبندی شبکه انتقال برای حالت تامین چندلایه ای سر هم پیوسته - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20