مقالات ترجمه شده رشته داده کاوی

لیست مقالات ترجمه شده رشته داده کاوی
ترجمه مقاله مدل سازی سیستم استنتاج فازی جهت پیش بینی داده های نمادین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی سیستم استنتاج فازی جهت پیش بینی داده های نمادین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله TIMS: یک سیستم امن مدیریت اطلاعات ماشین آزمایش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله TIMS: یک سیستم امن مدیریت اطلاعات ماشین آزمایش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مروری بر رویکردهای مختلف برای حل مشکلات داده کاوی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر رویکردهای مختلف برای حل مشکلات داده کاوی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله پردازش پایگاه داده ها و مقایسه بین روش های داده کاوی

ترجمه مقاله پردازش پایگاه داده ها و مقایسه بین روش های داده کاوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ابزار داده کاوی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ابزار داده کاوی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله استفاده از داده کاوی برای یافتن کلاهبرداری های بیمه

ترجمه مقاله استفاده از داده کاوی برای یافتن کلاهبرداری های بیمه

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله داده کاوی در بهداشت و درمان با استفاده از روش ترکیبی

ترجمه مقاله داده کاوی در بهداشت و درمان با استفاده از روش ترکیبی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله داده کاوی آموزشی و نقش آن در عرصه آموزشی

ترجمه مقاله داده کاوی آموزشی و نقش آن در عرصه آموزشی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله خوشه بندی داده های مشتری با استفاده از تکنیک داده کاوی - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله خوشه بندی داده های مشتری با استفاده از تکنیک داده کاوی - نشریه CiteSeerX

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 10