مقالات ترجمه شده رشته حسابداری صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری صنعتی
ترجمه مقاله ساختار سیستم های حسابداری صنعتی و ویژگی های کیفی اطلاعات - نشریه امرالد

ترجمه مقاله ساختار سیستم های حسابداری صنعتی و ویژگی های کیفی اطلاعات - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله حسابداری صنعتی

ترجمه مقاله حسابداری صنعتی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 3
ترجمه مقاله سهم نموی مدیریت کم سود (lean) برحسب شیوه های حسابداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سهم نموی مدیریت کم سود (lean) برحسب شیوه های حسابداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 41
دانلود ترجمه مقاله تقلب حسابداری شرکت ها

دانلود ترجمه مقاله تقلب حسابداری شرکت ها

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیم گیری مالی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیم گیری مالی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 43
دانلود ترجمه مقاله پذیرش استاندارد های بین المللی حسابداری - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله پذیرش استاندارد های بین المللی حسابداری - مجله امرالد

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 39
دانلود ترجمه مقاله درآمدهای گزارش شده با روش LIFO - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله درآمدهای گزارش شده با روش LIFO - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله بهبود ممیزی رعایت با حسابرسی زیست محیطی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله بهبود ممیزی رعایت با حسابرسی زیست محیطی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله رویکرد حسابداری عملی برای دارایی های موروثی

دانلود ترجمه مقاله رویکرد حسابداری عملی برای دارایی های موروثی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 37