مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق گرایش بیوالکتریک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی برق گرایش بیوالکتریک
ترجمه مقاله شاخص اولویت بندی ایمنی الکتریکی برای تجهیزات پزشکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شاخص اولویت بندی ایمنی الکتریکی برای تجهیزات پزشکی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله دستگاه هوشمند پوشیدنی دستی برای سیستم تفسیر زبان اشاره - نشریه IEEE

ترجمه مقاله دستگاه هوشمند پوشیدنی دستی برای سیستم تفسیر زبان اشاره - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله سنجش آنزیمی به وسیله ترانزیستور الکتروشیمیایی - نشریه RSC

ترجمه مقاله سنجش آنزیمی به وسیله ترانزیستور الکتروشیمیایی - نشریه RSC

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله طراحی گیت های منطقی اشمیت تریگر با استفاده از DTMOS - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی گیت های منطقی اشمیت تریگر با استفاده از DTMOS - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله اجزای مختلف برای میکروسکوپ نیروی اتمی با سرعت بالا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اجزای مختلف برای میکروسکوپ نیروی اتمی با سرعت بالا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله اندازه گیری امپدانس الکتریکی در اشیای پزشکی

ترجمه مقاله اندازه گیری امپدانس الکتریکی در اشیای پزشکی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با تصاویر حرارتی الگوهای رگ پشت دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شناسایی بیومتریک با تصاویر حرارتی الگوهای رگ پشت دست - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله سیستم شناسایی الگوی رگ دست حرارتی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله سیستم شناسایی الگوی رگ دست حرارتی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی روش تشخیص رگ دست - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بررسی روش تشخیص رگ دست - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله شنای فلاژلی برای میکرو ربات پزشکی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله شنای فلاژلی برای میکرو ربات پزشکی - مجله IEEE

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 29