مقالات ترجمه شده رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
ترجمه مقاله وابستگی جهت گیری خواص فصل مشترک جامد - مایع آهن - لیتیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وابستگی جهت گیری خواص فصل مشترک جامد - مایع آهن - لیتیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله شبیه سازی رفتار دیفوزیونی دینامیک ملکول کبالت و تیتانیم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی رفتار دیفوزیونی دینامیک ملکول کبالت و تیتانیم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله رفتار خوردگی فولادهای در معرض یون های کلرید و سولفید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار خوردگی فولادهای در معرض یون های کلرید و سولفید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مطالعه تجربی درمورد چینه بندی مواد گرانولی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مطالعه تجربی درمورد چینه بندی مواد گرانولی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ویژگی تریبولوژیک پوشش تیتانیوم نیترید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی تریبولوژیک پوشش تیتانیوم نیترید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله اثر ضخامت روی شکستگی و تورق فیلم تیتانیوم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر ضخامت روی شکستگی و تورق فیلم تیتانیوم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله رفتار تغییر شکل گرم و مدل سازی ترکیبی فولاد کم آلیاژ VCN200 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رفتار تغییر شکل گرم و مدل سازی ترکیبی فولاد کم آلیاژ VCN200 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله آنالیز چرخ دندانه دار کامپوزیتی تحت شرایط بار استاتیکی

ترجمه مقاله آنالیز چرخ دندانه دار کامپوزیتی تحت شرایط بار استاتیکی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله یک بازبینی مختصر در مورد پانسمان زخم کیتوزان و آلژینات

ترجمه مقاله یک بازبینی مختصر در مورد پانسمان زخم کیتوزان و آلژینات

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مسیر بیولوژیکی برای تولید ملات کم انرژی

ترجمه مقاله مسیر بیولوژیکی برای تولید ملات کم انرژی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9