مقالات ترجمه شده رشته یادگیری و کنترل حرکتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته یادگیری و کنترل حرکتی
ترجمه مقاله یادگیری حرکتی یک تکلیف تعادلی پویا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری حرکتی یک تکلیف تعادلی پویا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تاثیر محیط آبی بر روی کنترل نوسان وضعی ( پوسچرال) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر محیط آبی بر روی کنترل نوسان وضعی ( پوسچرال) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله اعتبارسنجی مدل اسکلتی - عضلانی برای باربرداری و کاربرد آن

ترجمه مقاله اعتبارسنجی مدل اسکلتی - عضلانی برای باربرداری و کاربرد آن

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله چمباتمه زدن، دولا شدن و یا یک حالت بینابینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چمباتمه زدن، دولا شدن و یا یک حالت بینابینی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مدل سه بعدی باربرداری برای بارهای غیر همگن - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله مدل سه بعدی باربرداری برای بارهای غیر همگن - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17