مقالات ترجمه شده رشته نانو فناوری پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته نانو فناوری پزشکی
ترجمه مقاله کاربرد نانو فیبرهای Chitosan/PVA به عنوان درمان زخم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربرد نانو فیبرهای Chitosan/PVA به عنوان درمان زخم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله نانوتکنولوژی در سرطان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نانوتکنولوژی در سرطان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله نانو لوله های کربنی در درمان سرطان و انتقال دارو - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله نانو لوله های کربنی در درمان سرطان و انتقال دارو - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله استفاده مناسب از پانسمان های نقره در زخم ها - نشریه وایلی

ترجمه مقاله استفاده مناسب از پانسمان های نقره در زخم ها - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله علم نانو رباتیک در کاربردهای پزشکی – ونتیلن ها

ترجمه مقاله علم نانو رباتیک در کاربردهای پزشکی – ونتیلن ها

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله آینده نویدبخش در پزشکی با نانو ربات ها

ترجمه مقاله آینده نویدبخش در پزشکی با نانو ربات ها

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله یک مرور ترتیبی در مورد سیستم دارورسانی هوشمند

ترجمه مقاله یک مرور ترتیبی در مورد سیستم دارورسانی هوشمند

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله روش شیمیایی سبز برای ترکیب و توصیف نانو ذرات ZnO

ترجمه مقاله روش شیمیایی سبز برای ترکیب و توصیف نانو ذرات ZnO

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله پروتز عصبی عبورکننده از پوست با قابلیت برنامه نویسی

ترجمه مقاله پروتز عصبی عبورکننده از پوست با قابلیت برنامه نویسی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات مولکولی مبتنی بر انتشار - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات مولکولی مبتنی بر انتشار - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله کاهش نویز در سیگنال های ECG با نوع دوم فیلتر دیجیتال چبیشف

ترجمه مقاله کاهش نویز در سیگنال های ECG با نوع دوم فیلتر دیجیتال چبیشف

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله یک بررسی روی درمان با لیزر با کمک نانوذرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک بررسی روی درمان با لیزر با کمک نانوذرات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 49
ترجمه مقاله تسریع در کشف دارو با برنامه تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

ترجمه مقاله تسریع در کشف دارو با برنامه تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 31