تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی راه و ترابری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی راه و ترابری

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 21