مقالات ترجمه شده رشته سایبرنتیک پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته سایبرنتیک پزشکی
ترجمه مقاله میدان ذهن جهانی

ترجمه مقاله میدان ذهن جهانی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله حسگر هوشمند پوشیدنی الکتروانسفالوگرافی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسگر هوشمند پوشیدنی الکتروانسفالوگرافی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله چشم پزشک الکترونیکی، سیستم تشخیص هوشمند بیماری چشم - نشریه IEEE

ترجمه مقاله چشم پزشک الکترونیکی، سیستم تشخیص هوشمند بیماری چشم - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله نقد و بررسی تحلیل خودکار الکتروانسفالوگرافی صرع - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقد و بررسی تحلیل خودکار الکتروانسفالوگرافی صرع - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله بررسی شبکه های بی سیم سطح بدن برای کاربردهای پزشکی - نشریه Scientific

ترجمه مقاله بررسی شبکه های بی سیم سطح بدن برای کاربردهای پزشکی - نشریه Scientific

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بازنگری اجرای الگوریتم ها برای کشف بیماری شبکیه ای دیابتی - نشریه IJRET

ترجمه مقاله بازنگری اجرای الگوریتم ها برای کشف بیماری شبکیه ای دیابتی - نشریه IJRET

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بازنگری الگوریتم های قطعه بندی رگ شبکیه ای

ترجمه مقاله بازنگری الگوریتم های قطعه بندی رگ شبکیه ای

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله بررسی شبکه های بی سیم حوزه بدنی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی شبکه های بی سیم حوزه بدنی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 31